Všeobecne

O spoločnosti

Cognitio, s.r.o

Odborným garantom spoločnosti Cognitio, s.r.o. pre oblasť protipožiarnej bezpečnosti je špecialista PO Ing. Ján Dekánek.

V tomto odbore začal pracovať v r. 1980.

Od toho času vypracoval viac ako 700 riešení (projektov) protipožiarnej bezpečnosti, ale aj množstvo odborných posudkov a expertíz z tejto oblasti.

Osobitne sa zaoberá teoretickou problematikou riešenia rovnice energetickej rovnováhy v podmienkach požiaru, problematikou horľavých kvapalín, problematikou protipožiarnej bezpečnosti tunelov na cestných komunikáciách, ale aj historiografiou predpisov z oblasti protipožiarnej bezpečnosti.

V r. 1989 sa zapojil do normotvorby ako člen TNK 27 Federálneho úradu pre normalizáciu a meranie. Tvorbou noriem sa zaoberá aj v súčasnosti.

Ďalšou oblasťou jeho pôsobenia je dlhoročná pedagogická činnosť na Ústave vzdelávania a služieb v Bratislave, kde pôsobí ako lektor predmetu Protipožiarna bezpečnosť stavieb v kurzoch základnej i aktualizačnej odbornej prípravy špecialistov PO nepretržite od 80. rokov minulého storočia.

V rámci APPO SR je vedúcim stálej pracovnej skupiny „Špecialisti PO“.

Spoločnosť Cognitio, s.r.o. je tiež distribútorom výpočtového programu PBS Compeko, ktorý v spolupráci s konzorciom Compeko vyvíjajú spoluautori od r. 1986.