Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

 1. Objednávateľ
 2. Cognitio, s.r.o.
  Rubínová 3166/18
  900 25 Chorvátsky Grob
  IČO: 47 364 190
  DIČ: 20238361 33
  IČ DPH: SK2023836133

 3. Predmet a účel Všeobecných obchodných podmienok
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len„Podmienky“) upravujú práva a povinnosti medzi Objednávateľom a  Zhotoviteľom a tvoria nedeliteľnú súčasť objednávky. Odlišné dohody uvedené v zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto Podmienok
  2. Zhotoviteľ vykoná dielo požadované objednávateľom na základe objednávky a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.
  3. Zhotoviteľ poskytne Záručný servis na vykonané dielo v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 4. Príjem objednávok
  1. Objednávku a všetky zmeny v objednávke Zhotoviteľ akceptuje a potvrdí do 5 pracovných dní od ich prijatia alebo do termínu stanoveného Objednávateľom vrátením potvrdenej kópie objednávky podpísanej oprávnenou osobou.
  2. Zhotoviteľ sa potvrdením objednávky zaväzuje splniť predmet plnenia za dohodnutú cenu a v termíne uvedenom na objednávke.
  3. Potvrdená objednávka je považovaná za zmluvu o dielo uzatvorenú v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 5. Vykonanie Diela
  1. Objednávateľ pred potvrdením objednávky alebo podpisom osobitnej zmluvy o dielo odovzdá Zhotoviteľovi na požiadanie rozsah prác.
  2. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom objednávky sa riadne oboznámil so zadávacími podkladmi a právnymi požiadavkami súvisiacimi so zhotovením diela.
  3. Ak je v súvislosti so zhotovením predmetu objednávky spojená obhliadka predmetu objednávky, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať v priestoroch vykonávania prác obhliadky príslušné organizačné smernice a pokyny objednávateľa a spoločnosti, v ktorej sa obhliadka vykoná.
  4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s platnými právnymi predpismi.
  5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo osobne, prípadne svojimi zamestnancami. Pokiaľ by bolo potrebné, aby zhotoviteľ vykonal dielo prostredníctvom tretej osoby, môže tak vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
  6. Pri spracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ vykonávať práce na diele s odbornou starostlivosťou a rešpektovaní právnych a ostatných legislatívnych predpisov, vrátane platných technických noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia.
 6. Prevzatie prác
  1. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania uvedený na objednávke, prípadne Zmluve o dielo alebo ho zašle na adresu Objednávateľa. Za dátum skutočného odovzdania sa v tomto prípade považuje dátum doručenia zásielky Objednávateľovi alebo dátum o oznámení uloženia zásielky na pošte v Chorvátskom Grobe. Za splnenie dohodnutého termínu je v obidvoch prípadoch zodpovedný Zhotoviteľ.
  2. Objednávateľ potvrdí prevzatie diela uvedením dátumu, pečiatky, mena špecialistu PO a jeho podpisu v preberacom protokole (sprievodnom liste).
  3. Pre uskutočnenie prevzatia musia byť splnené nasledujúce náležitosti:
   • úplné ukončenie prác
   • rozsah a kvalita diela je v súlade s objednávkou
   • dielo nemá žiadne chyby zistené pri prevzatí
 7. Platobné podmienky
  1. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe faktúr vystavených podľa objednávky.
  2. Faktúry musia obsahovať nasledovné údaje:
   • číslo objednávky
   • názov a číslo stavby (ak bolo uvedené v objednávke)
   • slovne špecifikovaný predmet plnenia
   • prílohy – protokoly dokladajúce plnenie (ak sú súčasťou plnenia)

   Suma čiastkových faktúr po etapách nesmie presiahnuť 90 % ceny dohodnutej v osobitnej zmluve o dielo. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru následne po odovzdaní diela bez zistenia nedostatkov a chýb v požadovanej kvalite. Základom vyúčtovacej faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, z ktorého nevyplýva potreba odstránenia vhýb a nedostatkov.

  3. Ak je Zhotoviteľ platiteľom DPH, musí faktúra obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
   • V prípade, že faktúra obsahuje zákonom stanovené a dohodnuté náležitosti a boli splnené podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ uhradí faktúrovanú sumu bankovým prevodom do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
  4. Ak faktúra nespĺňa zákonom stanovené a dohodnuté náležitosti alebo neboli splnené uvedené podmienky pre vystavenie faktúry, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť a písomne požiadať Zhotoviteľa o vystavenie dobropisu a odstránenie zistených nedostatkov. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť odo dňa, keď boli zistené nedostatky odstránené a Objednávateľovi doručená nová faktúra.
  5. Všetky clá, poplatky alebo dávky inej povahy, ktoré sú uložené dodávateľovi krajinou inou ako krajinou dodania, sa považujú za zahrnuté v kúpnej cene.
 8. Zodpovednosť za chyby, záruky
  1. Zhotoviteľ zaručuje, že objednané dielo bude vykonané s príslušnou odbornosťou a v súlade s objednávkou.
  2. Záručná doba na dielo je 5 rokov odo dňa odovzdania diela.
  3. Počas záručnej doby je Zhotoviteľ zodpovedný za kvalitu dodaného diela, vrátane kvality ním použitých materiálov. Ak počas záručnej doby Objednávateľ objaví chyby v odovzdanom diele, doručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o chybách do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ má povinnosť sa písomne vyjadriť k reklamácii do 24 hodín od doručenia oznámenia o chybách. Ak tak neurobí a nezačne s odstraňovaním chýb do jedného pracovného dňa, odkedy mu bolo doručené oznámenie o chybách, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie týchto chýb na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi takto vzniknuté výdavky uhradiť.
  4. Všetky výdavky vzniknuté Objednávateľovi od Oznámenia o chybách až do ich odstránenia znáša Zhotoviteľ.
 9. Zmluvné pokuty
  1. Ak nedôjde z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa k splneniu povinnosti vyplývajúcej z tejto objednávky v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania s plnením vo výške 1 % z celkovej hodnoty plnenia v zmysle zmluvy, najviac však 20 % z celkovej hodnoty plnenia.
  2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením, je povinný svoj záväzok splniť v dodatočnej lehote určenej po dohode s Objednávateľom.
  3. Ak z akýchkoľvek dôvodov plnenie poskytnuté Zhotoviteľom nie je v súlade so zmluvou o dielo, je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná hodnote porušeného záväzku. Ak nie je možné hodnotu porušeného záväzku určiť, zmluvná pokuta bude predstavovať 20 % z celkovej hodnoty plnenia v zmysle tejto zmluvy.
  4. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty za priestupok v prípade, ak jemu alebo osobe, pomocou ktorej Zhotoviteľ vykonáva obhliadku predmetu diela bol preukázaný priestupok proti organizačným smerniciam miesta obhliadky, najmä
   • požívanie a vnášanie alkoholu,
   • fajčenie na zakázanom mieste,
   • hrubé alebo opakované porušenie zásad BOZP,
   • dopravný priestupok,
   • vynášanie materiálu z areálu bez príslušného povolenia,
   • vstup na neplatný alebo cudzí preukaz,
   • porušenie zákazu fotografovania,
   • majetková ujma.

   Výška pokuty za spáchaný priestupok je stanovená v organizačných aktoch fyzických a právnických osôb, v ktorých sa nachádzajú priestory, ktoré sú predmetom obhliadky pri plnení predmetu objednávky.

  5. Ak bol Zhotoviteľovi alebo osobe, pomocou ktorej Zhotoviteľ vykonáva dielo preukázaný orgánmi činnými v trestnom konaní trestný čin krádeže, ktorý priamo súvisel s jeho činnosťou pri plnení predmetu objednávky, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 660 €.
  6. Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné sumu, ktorá predstavuje zmluvnú pokutu udelenú Zhotoviteľovi, započítať do ceny za realizáciu diela. Na zmluvnú pokutu bude Objednávateľom vystavená faktúra, o hodnotu ktorej bude znížená úhrada za realizáciu diela.
  7. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi bankovým prevodom vyúčtovanú zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Zhotoviteľovi.
 10. Zrušenie objednávky
  1. Objednávateľ môže vypovedať objednávku ak:
   • Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela viac ako 30 dní a toto omeškanie nie je spôsobené vyššou mocou.
   • Vykonané dielo nezodpovedá požiadavkám objednávky a chyby diela Zhotoviteľ neodstránil ani v dodatočnej lehote, ktorú Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi.
  2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Objednávky (Zmluvy o dielo), ak mu napriek jeho písomným upozorneniam Objednávateľ neposkytol všetky podklady pre riadny a včasný výkon prác na predmete diela.
  3. V prípade odstúpenia od objednávky si zmluvné strany vzájomne vyrovnajú všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od objednávky.
  4. Platnosť všeobecných obchodných podmienok sa končí dňom uvedeným v oznámení o odstúpení, avšak nie skôr ako dňom doručenia tohto oznámenia.
 11. Vyššia moc
  1. Za porušenie objednávky/zmluvy sa nepovažuje to, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly ktorejkoľvek zo strán – vyššia moc (vojny, havárie, živelné pohromy..).
  2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmluvné termíny sa primerane predĺžia o dobu trvania vyššej moci.
  3. Zmluvné strany sa budú bezodkladne informovať o akejkoľvek hrozbe alebo vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť.
  4. Ak vyššia moc trvá dlhšie ako 45 dní, ktorákoľvek strana je oprávnená zmluvu písomne vypovedať bez akýchkoľvek nepriaznivých právnych následkov.
 12. Rôzne
  1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám.
  2. Na záležitosti, ktoré Podmienky neupravujú, sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka SR.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok sa budú riešiť rokovaniami, mimosúdnou cestou. V prípade, že spor nie je možné vyriešiť mimosúdnym urovnaním, spor bude podliehať výlučnej právomoci súdu, ktorý sa nachádza v mieste registrovaného sídla Objednávateľa.