Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

Ochrana osobných údajov a použitia súborov cookie

 1. V tejto politike súkromia sa určujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov poskytovaných používateľmi pri používaní služieb ponúkaných webovým sídlom spoločnosti Cognitio, s.r.o. (ďalej: Webové sídlo).
 2. Prevádzkovateľom osobných údajov hromadených na Webovom servise je spoločnosť Cognitio, s.r.o.zapísaný v obchodnom registri, ktorému bolo pridelené číslo DIČ: IČ DPH: SK2023836133 (ďalej: Prevádzkovateľ).
 3. V záujme zabezpečiť poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ koná podľa interných postupov a odporúčaní, v súlade s príslušnou legislatívou v oblasti osobných údajov, predovšetkým Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pochybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES.
 4. Prevádzkovateľ obracia zvláštnu pozornosť na ochranu záujmov dotknutých osôb, a predovšetkým garantuje, že osobné údaje
  • sú hromadené na vymedzené účely v súlade s legislatívou a nie sú ďalej spracúvané v rozpore s týmito účelmi;
  • sa spracúvajú v súlade s legislatívou;
  • sú vecne správne a zodpovedajú účelom, na ktoré sú spracúvané;
  • sa skladujú v podobe, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, maximálne po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného užívateľmi Webového sídla a v prípadoch, v ktorých ustanovenia platnej legislatívy oprávňujú Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov.
 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dobrovoľne poskytnuté používateľmi Webového sídla len za účelom:
  • poskytnutia odpovedí na otázky používateľov podávané prostredníctvom kontaktného formulára,
  • prijatia rezervácie s pomocou systému online rezervácií
  • realizácie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
  • na marketingové účely, vrátane posielania obchodných informácií na emailovú adresu, ak Zákazník s tým súhlasil označením príslušného políčka v rezervačnom postupe alebo pri podávaní otázky prostredníctvom kontaktného formulára. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a posielaním obchodných informácií sa môže vždy vziať späť kliknutím príslušného odkazu v prijatej správe alebo poslaním vhodnej žiadosti na emailovú adresu Prevádzkovateľa,
  • realizácie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa osobných údajov v zvláštnych prípadoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. vymáhania dlhov alebo monitorovania pohybu na území Objektu pomocou kamerového systému.
 7. Príjemcami osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty oprávnené zo zákona, a aj subjekty, ktoré poskytujú služby Prevádzkovateľovi údajov (napr. právne služby, služby IT, marketingové služby, účtovné služby) a aj iné subjekty, ktoré sa zúčastnia na realizácii objednanej služby.
 8. Na marketingové účely a pre prispôsobenie ponuky môže Prevádzkovateľ používať automatizované systémy rozhodovania, vrátane profilovania.
 9. Používateľ webového sídla, ktorý poskytol osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom spracúvaným Používateľom. Používateľ má tiež v každom momente právo na opravu týchto osobných údajov, má právo žiadať ich odstránenie alebo obmedzenie, alebo dokonca, aby jeho osobné údaje neboli požívané. V každom momente môže používateľ požiadať o výmaz svojich osobných údajov z webového sídla. Právo na prenositeľnosť údajov neplatí, lebo nebol určený postup na prenesenie takýchto údajov medzi hotelovými objektmi.
 10. Používateľ Webového sídla má právo vziať späť svoj súhlas v každom momente, čo nemá vplyv na súlad s legislatívou spracúvania údajov, ktoré sa konalo na základe tohto súhlasu pred jeho vzatím späť.
 11. Pre vykonanie práv podľa bodu 8 vyššie používateľ Webového sídla je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese dekankova@cognitiosro.sk z emailovej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré poskytol na Webovom sídle.
 12. Každý používateľ webového sídla môže podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 13. Prevádzkovateľ realizuje funkcie hromadenia údajov o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  • ak používatelia dobrovoľne poskytnú údaje vo formulároch,
  • hromadením súborov cookie.
 14. Počas prvej návštevy stránky www.cognitiosro.sk bude používateľ informovaný o použití súborov cookie. Ostávajúc na stránke súčasne súhlasí s použitím súborov cookie na tejto webovej stránke. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, to znamená, že súhlasí s použitím súborov cookie.
 15. Nainštalovanie súborov cookie je nevyhnutné pre správne poskytovanie služieb na Webovom sídle. V súboroch cookie sa nachádzajú údaje nevyhnutné pre správe fungovanie webovej stránky, najmä stránky, na ktorej sa vyžaduje autorizácia. Používateľ môže v každom čase zmeniť nastavenia svojho prehliadača ohľadom obsluhy a ukladania súborov cookie.
 16. V rámci Webového sídla sa používajú nasledujúce druhy súborov cookie:
  • dočasné – ostávajú v prehliadači do času jeho vypnutia alebo odhlásenia sa z webovej stránky, na ktorej boli umiestnené
  • trvalé – ostávajú vo webovom prehliadači zariadenia do času, až ich užívateľ odstráni alebo do vopred určenej doby uvedenej vo vlastnostiach súboru.
 17. Z pohľadu funkčnosti každého súboru cookie, môžeme ich rozdeliť na:
  • konverzné súbory, ktoré umožňujú analyzovanie účinnosti rôznych distribučných kanálov,
  • tracking súbory (sledovania), ktoré v spojení s konverznými súbormi pomáhajú analyzovať účinnosť rôznych distribučných kanálov,
  • marketingové súbory, ktoré sa používajú na personalizáciu obsahu reklám a ich vhodné usmernenie,
  • analytické nástroje, ktoré pomáhajú zlepšiť komfort používania sídla vďaka pochopení, ako používajú sídlo jeho používatelia,
  • nevyhnutné súbory, čiže základné pre fungovanie stránky. Súbory cookie, ktoré používame, nám umožňujú vyvíjať našu stránku.
 18. Prevádzkovateľ webovej stránky a online rezervačného systému môže používať niektoré súbory len za účelom:
  • zlepšiť a podporiť rezervačný postup
 19. Na Webovom sídle môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Webového sídla a Webové sídlo nemá nad nimi žiaden dohľad. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky súkromia a podmienky, s ktorými odporúčame sa zoznámiť.
 20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny do politiky súkromia webového sídla v dôsledku vývoja internetových technológií, prípadných zmien legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, a aj vývoja Webového sídla. O všetkých zmenách bude Prevádzkovateľ používateľov informovať viditeľným a pochopiteľným spôsobom.