PBS

Výpočtový program PBS (Windows) Compeko verzia 7.2x

pre stavby a ich zmeny navrhované podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., STN 92 0201 a s nimi súvisiacich ďalších právnych predpisov a noriem:

  • Nevýrobné stavby
  • Výrobné a poľnohospodárske stavby
  • Sklady v jednopodlažných stavbách
  • Odstupové a bezpečnostné vzdialenosti
  • Dovolené objemy skladovaných horľavých kvapalín
PBS

Výpočtový program PBS (DOS) Compeko verzia 5.37

pre zmeny stavieb navrhované podľa STN 73 0802, STN 73 0804, STN 73 0844 a ďalších súvisiacich noriem:

  • Nevýrobné stavby
  • Výrobné a poľnohospodárske stavby
  • Sklady v jednopodlažných stavbách
  • Odstupové a bezpečnostné vzdialenosti

Software: Compeko