Normotvorba

STN

 • STN 92 0201-1 : 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1. Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
 • STN 92 0201-4 : 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4. Odstupové vzdialenosti
 • STN 92 0202-1 : 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
 • STN 92 0800 : 2002 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny
 • STN 92 0241 : 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
 • STN P 73 6425 : 2018 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové
 • zastávky a prestupné uzly
 • Zmena 5 : 2020 STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty
 • Zmena 3 : 2020 STN 92 0201-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 1. Spoločné ustanovenia. Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
 • Zmena 4 : 2020 STN 92 0201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 3. Únikové cesty a evakuácia osôb.
 • Zmena 3 : 2020 STN 92 0201-4 Požiarna bezpečnosť stavieb. Časť 4. Odstupové vzdialenosti
 • Zmena 1 : 2020 STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
 • STN 73 0802 : 2023.

ATN® APPO SR

Technické podmienky MDV SR:

 • TP 099 Technické podmienky, Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov; MDV SR 2011, 2015, 2022